برنامه سه ماهه به����ر ۹۴

Capture

����رایش

شماره تماس
سرپ��س��

سرپرس��

مد��

��ن��قه

نام برن��مه

تاریخ

ر����یف

گلگشت

۰۹۳۷۷۶۰۸۹۱۶

ضیا����می��سل��م��

۱ روز

زرشک

گلگشت دریاب��

۲۱/۰۱/۹۴

۱

سنگ ��وردی

۰۹۱۲۳۲۶۸۴۷۴

نگین کهن

۱ روز

لو������ان

سن�� س��ری

ک��هپیمایی

۰۹۱۲۸۸۰۵۸۳۲

خانم بغدادی

۱ رو��

رودبار

تجر

۲۸/۰۱/۹۴

۲

سن�������� ن��ردی

۰۹۱۹۸۴۷۲۷۶۰

آ����اده قائ����

۱ روز

لوش��ن

س��گ سوری

کوهپیمایی

۰۹۲۰۱۸۲۳۹۴۹

حسین سلیمانی

۱ روز

تاک��تان

برنامه مشترک بین گروه ها

۰۴/۰۲/۹۴

۳

��و�� نوردی

۰۹۱۲۴۸۱۲۹۳۹

زهرا محمدی

۲ روز

کرمانشاه

����در و پریش����ن

۱۱و۱۲/۰۲/۹۴

۴

دیوار���� نوردی

۰۹۱۲۹۴۹۰۰۸۷

��رشاد ����یجوج��

۲ روز

کرمانشاه

دیواره بیستون

گز����رش خوانی

 کم����ت�� فرهنگی گر��ه کاسپ����ن

توسط فرشاد میجوجی

۱ ��وز

ق��وین

گز����ش خوانی برن��مه ترانگو، زم����تانه ۴۸، گشایش ��اژیا و ����ایش دیواره تسارانارو

۱۸/۰۲/۹۴

۵

جنگل نوردی

۰۹۱۹۵۸۶۹۱۵۳

ای��ج الم��تیان

۲ ������ز

گیلان

ماسوله��به ماسال

۲۵و۲۶/۲/۹۴

۶

��نگ نوردی

۰۹۱۹۶۶۲۶۷۸۲

مری�� ��سماعیلی

۱ روز

لوشان

سنگ سوری

۲۶/۰۲/۹۴

آم����دگی خط الراس

۰۹۱۲۵۸۱۶۴۸۹

حسین کجینه باف

۱ روز

ته��ان

قله سی چال

۰۱/۰۳/۹۴

۷

دیو��ره نوردی

۰۹۱۲۵۸۲۱۹۰۹

مهدی ��سعودی نژ��د

۱روز

کرج

دیواره پل خواب

��مادگی ��ط الراس

۰۹۱۲۲۸۱۵۶۴۴

مرتضی ن������رو��������

۱ روز

زنجان

تکه قیه سی

۰۸/۰۳/۹۴

۸

سنگ نوردی

۰۹۱۲۲۸۱۵۶۴۴

مرتضی نوروز��

۱ ر��ز

زنجان

دیوار�� آزاد

ک��ه ��وردی

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

احمد م��جوجی

۳ روز

الموت به طالقان

خط ال��اس
سفیدقطو�� ،شاه البرز به ����ت

۱۳ الی ۱۵/۰۳/۹۴

۹

گلگشت

۰۹۱۹۳۸۴۳۷۷۱

خانم قاضی

۱ روز

��ل��و��

چ��مه خا����ود

۲۲/۰۳/۹۴

۱۰

گشایش مسیر

۰۹۳۶۰۴۸۷۳۷۷

علی درخشانی

۱ روز

الموت

سنگ خار��د

گلگشت

۰۹۱۲۱۸۱۳۸۹۰

��حمد معروفی

۵/۱ روز

��ست��را

آب��ار ل������ون

۲۹/۰۳/۹۴

۱۱

سن�� نوردی

۰۹۳۸۰۲۳۲۴۱۶

��یلاد خمسه

۱ روز

لوشان

سنگ سوری

مبنای اجرای برن����مه های چند روزه بر اساس به حد ن����اب رسیدن ا������راد شرکت کننده و اوض��ع جوی می باشد
برای شرکت در برنامه های چند روزه شرکت درب������نامه های آمادگی الزامی است
داشتن کارت بیمه ورزشی برای همه اعضای گروه اجباری است �� درص������رت بی توجه�� فرد حق شرکت در ب��نامه را ندارد
آدرس و ش��اره تماس ��فتر گروه : ق������وین – خیا��ان ن��دری جنوبی– جنب فروشگاه هاشمیان–کوچه ژاله ���۰۲��۳۳۲۴۴۱۸۲
info@caspianmcg.com پل ارتباطی ��جازی ما جهت ت����اس�� انتقادات و پیشنهاد��ت
سه شنب�� هر هفته راس س��عت ۱۹ الی ۲۱ منتظر قدوم گرمتان هستی��

��انلود برنامه سه ماهه بهار ۹۴ --- برای شروع د��نلو�� روی نوشته دانلود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود ب��نامه سه ماهه بهار ۹۴

فا���� د�� قال�� PDF میباشد.

ب��ای شروع دانلود روی نوشته Download ���� ر��ی دک��ه زیر کلیک کنید.

 
ارسال