برنامه سه ماهه بهار ۹۷

caspianBaner

گرایش

شماره سرپرست

سرپرست

مدت

منطقه

نام برنامه

تاریخ

ردیف

دیدارنوروزی خانوادگی

۰۹۱۲۳۸۱۷۴۵۵

علی ساربان

۱روزه

قزوین

کهنه باغستان 

فرودازسنگ شترقطار

۱۷/۱/۹۷

۱

طبیعت گردی خانوادگی آموزش

۰۹۱۲۱۸۱۳۸۹۰

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

محمدمعروفیکارگروه سنگ

۲روزه

آذربایجان

سنگ زرشک

قلعه بابک

آموزش سنگ مقدماتی

۲۴و۲۵/۱/۹۷

۲

کوهنوردی

سنگنوردی

۰۹۳۰۱۳۳۹۴۲۷

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

حمیدکیائی

کارگروه سنگ

۱روزه

طالقان

لوشان

کله سنگ

سنگ سوری

۳۱/۱/۹۷

۳

کوهپیمائی

سنگنوردی

۰۹۱۲۷۸۰۰۹۰۶

۰۹۱۲۹۲۶۱۶۷۰

فرهادیزدی

کوهیارطاهری

۱روزه

لوشان

منجیل

چرمکش

دیواره علی آباد

۷/۲/۹۷

۴

کوهنوردی

۰۹۱۹۵۸۶۹۱۵۳

ایرج الموتیان

۳روزه

کرمان

هزار

۱۲الی۱۴/۲/۹۷

۵

طبیعت گردی خانوادگی

دره نوردی

سنگنوردی

۰۹۱۲۴۸۱۲۹۳۹

۰۹۱۹۶۶۱۴۸۲۵

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

زهرامحمدی گرمارودی

حسین طاهری

کارگروه سنگ

۱روزه

 

رودبار

الموت

لوشان

دریاچه عروس

دره اشکاک

سنگ سوری

۲۱/۲/۹۷

۶

کوهپیمائی

سنگنوردی

۰۹۱۲۷۸۹۴۴۶۵

۰۹۱۲۵۸۲۱۹۰۹

مهدی فرساد

مهدی مسعودی نژاد

۱روزه

آوج

خاررود

سفیدکوه

گشایش مسیرسنگ

۲۸/۲/۹۷

۷

کوهنوردی

دره نوردی

سنگنوردی

۰۹۱۲۵۸۱۶۴۸۹

۰۹۱۹۶۶۱۴۸۲۵

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

حسین کجینه باف

حسین طاهری

کارگروه سنگ

۱٫۵ روزه

۱روزه

۱روزه

مازندران

الموت

لوشان

خرونرو

دره لترکش

سنگ سوری

۴/۳/۹۷

۸

طبیعت گردی خانوادگی

سنگنوردی

۰۹۱۲۴۸۱۲۹۳۹

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

زهرامحمدی گرمارودی

کارگروه سنگ

۱روزه

رودبار

کرج

منطقه مارلیک

دیواره پل خواب

۱۱/۳/۹۷

۹

کوهنوردی

دره نوردی

۰۹۳۷۷۶۰۸۹۱۶

۰۹۱۹۶۶۱۴۸۲۵

ضیاء میرسلامی

حسین طاهری

۳روزه

الموت به شمال

شیراز

سیالان

دره رغز

۱۴الی۱۷/۳/۹۷

۱۰

کوهنوردی فنی

کوهپیمائی

۰۹۱۹۸۴۷۲۷۶۰

۰۹۹۰۳۵۴۱۷۳۸

آزاده قائمی

ابوالفضل میجوجی

۲روزه

لرستان

گیلان

کول جنو

درفک

۲۵و۲۶/۳/۹۷

۱۱

نکات قابل توجه:

۱-برای شرکت دربرنامهای چندروزه۲هفته قبل بایدبا سرپرست برنامه هماهنگی وسه شنبه قبل ازبرنامه دردفترگروه حضوربهم رسانید.
۲ -مبنای اجرای برنامهای چندروزه براساس به حدنصاب رسیدن افرادشرکت کننده واوضاع جوی می باشد.

۳ -برای شرکت دربرنامهای چندروزه شرکت دربرنامهای آمادگی الزامیست
۴-داشتن بیمه ورزشی برای همه اعضاء گروه اجباری است ودرصورت بی توجهی فردحق شرکت دربرنامه راندارد.
۵ -آدرس وشماره تماس دفترگروه،قزوین/خیابان نادری جنوبی/جنب فروشگاه هاشمیان/کوچه ژاله/۰۲۸۳۳۲۴۴۱۸۲سه شنبه ساعت۱۹الی ۲۱
۷-برنامهای فنی وسنگنوردی توسط کمیته فنی باشگاه ازطریق تلگرام اعلام خواهدشد. در تعطیلات رسمی دفتر باشگاه دایر می باشد. ۶-
۸-برنامهای فوق العاده نیزبا توجه به درخواست اعضاء روزهای سه شنبه دردفترباشگاه برنامه ریزی میگردد.

 

دانلود برنامه سه ماهه بهار ۹۷

دانلود برنامه سه ماهه بهار ۹۷ – گروه کوهنوردی کاسپین قزوین

فایل در قالب pdf می باشد.

جهت شروع دانلود بر روی نوشته دانلوذ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
ارسال