برنامه سه ماهه تابستان ۹۷

 برنامه سه ماهه تابستان ۹۷

 

گرایش

شماره سرپرست

سرپرست

مدت

منطقه

نام برنامه

تاریخ

ردیف

کوهپیمائی

سنگنوردی

۰۹۱۲۷۸۵۳۲۸۶

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

امین فرساد

کارگروه سنگ

۱روزه

قزوین

سنگ زرشک

ملارد

سنگ مقدماتی

۱/۴/۹۷

۱

دره نوردی

سنگنوردی

۰۹۱۹۶۶۱۴۸۲۵

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

حسین طاهری

کارگروه سنگ

یکروزه

الموت

سنگ زرشک

دره تلاتر

سنگ مقدماتی

۸/۴/۹۷

۲

کوهپیمائی

سنگنوردی

۰۹۱۲۴۸۱۲۹۳۹

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

زهرامحمدی

کارگروه سنگ

یکروزه

گیلان

سنگ زرشک

سرک

سنگ مقدماتی

۱۵/۴/۹۷

 

۳

آمادگی علمکوه

۰۹۱۹۵۸۶۹۱۵۳

ایرج الموتیان

یکروزه

تهران

دارآبادبه توچال

۲۲/۴/۹۷

۴

طبیعتگردی

سنگنوردی

۰۹۱۹۳۸۴۳۷۷۱

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

فاطمه قاضی

کارگروه سنگ

یکروزه

گیلان

لوشان

جنگل دیورش

سنگ سوری

۲۹/۴/۹۷

۵

کوهنوردیفنی

مخصوصاعضاء

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

احمدمیجوجی

۴روزه

مازندران

هفت خوانها به علمکوه

۴الی۷/۵/۹۷

۶

کوهپیمائی

۰۹۱۹۸۴۷۶۶۸۴

محمدرضاکبابیان

یکروزه

طالقان

ارژنگ

۵/۵/۹۷

۷

دره نوردی

سنگنوردی

۰۹۱۹۶۶۱۴۸۲۵

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

حسین طاهری

کارگروه سنگ

۲٫۵ روزه

اشکورات

لوشان

درهچاکرودوآسمانرود

سنگ سوری

۱۲/۵/۹۷

۸

کوهنوردی

آمادگیدماوند

۰۹۱۲۳۸۱۷۴۵۵

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

علی ساربان

کارگروه سنگ

یکروزه

تهران

لوشان

جانستون

سنگ سوری

۱۹/۵/۹۷

۹

طبیعتگردی

سنگنوردی

۰۹۱۲۷۸۰۰۹۰۶

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

فرهادیزدی

کارگروه سنگ

یکروزه

طارم

لوشان

داش مسجدی

سنگ سوری

۲۶/۵/۹۷

۱۰

کوهنوردی

مخصوص اعضا

۰۹۳۰۱۳۳۹۴۲۷

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

حمیدکیائی

احمدمیجوجی

۳ روزه

۴روزه

مازندران

مازندران

دماوند

گرده آلمانها

۳۱/۵الی۲/۶/۹۷

۱۱

جنگل نوردی

دره نوردی

۰۹۱۲۸۸۰۱۱۹۶

۰۹۱۹۶۶۱۴۸۲۵

سینا ساربان

حسینطاهری

۲روزه

یکروزه

سمنان

الموت

جنگل ابر

دره پس دیو

۸و۹/۶/۹۷

۹/۶/۹۷

۱۲

کوهنوردی

سنگنوردی

۰۹۱۲۷۸۴۲۳۸۰

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

محمدحاجیعلی

کارگروه سنگ

یکروزه

طالقان

لوشان

شاه کرم

سنگ سوری

۱۶/۶/۹۷

۱۳

طبیعتگردی

سنگنوردی

۰۹۱۲۳۸۱۴۹۵۹

۰۹۱۲۷۸۵۴۴۲۷

کامران داودی

کارگروه سنگ

یکروزه

ماسوله

لوشان

للندیز

سنگ سوری

۲۳/۶/۹۷

۱۴

کوهنوردی

۰۹۱۲۵۸۱۶۴۸۹

حسینکجینه باف

۳روزه

تهران

کلون بستک به خلنو

۲۸الی۳۰/۶/۹۷

۱۵
ارسال