برنامه سه ماهه زمستان ۹۴

 Capture

گرایش

ش��اره تماس سرپرس��

سرپ��ست

م��ت

منطقه

نام برنام��

تاریخ

ردیف

کوهپیم����ی

۰۹۱۹۶۶۰۴۴۵۸

محمود منتظری

۱ روز

قزوین

ا��امزاده ابامزاده اذر به آبشا�� دوما��چا��

۰۴/۱۰/۹۴

۱

کوهپیمایی

۰۹۱۲۷۸۵۳۲۸۶

ا��ین فرساد

۱ روز

قزوین

ملارد

۱۱/۱۰/۹۴

۲

کوهپیمایی

۰۹۱۲۷۸۲۰۴۱۳

ح������ام برومند

۱ روز

اشتهارد

��ا��و

۱۸/۱۰/۹۴

۳

کوهپیمایی

۰۹۱۹۶۶۰۵۸۵۶

زینب ����هدی

۱ رو��

قزوین

سبز کوه

۲۵/۱۰/۹۴

۴

کوهپ����مای����

۰۹۱۹۵۸۶۹۱۵۳

ایرج الموتیان

۱ روز

ا��هر

سندان

۰۲/۱۱/۹۴

۵

آم��زش شب ��انی

۰۹۱۲۳۸۱۴۱۸۰

امیر حسین ��سنیمی

۱ روز

قزوین

��ب مانی کا��ر ��یدان

۰۹/۱۱/۹۴

۶

کوهپیمایی

۰۹۱۲۷۸۷۰۱۷۳

محمدجواد م����������زای��

۱ ��وز

طالقان

��خچا�������������� ������یاران

۱۶/۱۱/۹۴

۷

������������هنوردی

۰۹۱۲۵۸۱۶۴۸۹

حسین کجینه��باف

۲ روز

همدان

ی����چال همد��ن

۲۲ الی ۲۳/۱۱

۸

کوهپیمایی

۰۹۱۲۷۸۹۹۸۷۲

عبا���� ع��اسیان پو��

۱ روز

قزوین

شجاع ال��ین

۳۰/۱۱/۹۴

۹

کوهپیما��ی

۰۹۱۲۷۸۵۸۷۷۴

می��م ع��اسقلیان

۱ رو����

قز��ین

بریال

۰۷/۱۲/۹۴

۱۰

———

———–

��بی�������� گ��و����

۱ روز

دفتر گروه

مجمع عمو��ی

۱۴/۱۲/۹۴

۱۱

کوه��وردی

شماره ت��اس سرپ��ست

سرپرست

��دت

منطقه

نام برنامه

ت��ریخ

ردیف

کو��پیمایی

۰۹۱۹۶۶۰۴۴۵۸

محمود منتظری

۱ روز

قزوین

امامزاده ابامزاده اذر به آبشا�� دو��انچال

۰۴/۱۰/۹۴

۱

کوه��یمایی

۰۹۱۲۷۸۵۳۲۸۶

ا��ین ف��ساد

۱ ر��ز

قزوین

ملارد

۱۱/۱۰/۹۴

۲

کوه����یما��ی

۰۹۱۲۷۸۲۰۴۱۳

حسام بروم������د

۱ رو��

اشتهارد

��ا��و

۱۸/۱۰/۹۴

۳

کوهپیمایی

تمامی حقوق برای گروه کوهنوردی کاسپین قزوین محفوظ است | ساخته شده توسط مرتضی نوروزی Com2cs@Gmail.comارسال