زندگینامه اعضاء گروه کاسپین

زندگینامه اعضاءگروه کاسپین

آقای محمودمنتظری

 

                                                            محمودمنتظری

 

12
محمودمنتظری.متولد۱۳۲۱٫قزوین.متاهل دارای سه دخترو۴نوه.بازاری.

ورزش راازسن۱۴سالگی با باستانی شروع میکند،ودراین ورزش بخاطرتمرینهای مداوم پیشرفت میکند.

سال1340

سال۱۳۴۰

وهم اکنون درکنارکوه به این ورزش مشغول است.وابزارووسائل آنراداخل منزل دارد وهرروزمشغول است،

باشگاه تبریز،سال1340

باشگاه تبریز،سال۱۳۴۰

واگر وقت کندبه باشگاه هم میرود،وازپیشکسوتان این ورزش محسوب میشود.(بعبارتی وقتی وارد گود زورخانه میشود برایش زنگ میزنند).

هتل رامسر

هتل رامسر

اولین باربادوستش آقای اسماعیلی به کوه میرود.ایشان که قبلاکوهنورد بوده آنچنان تندمیرود تا حاج محمودرامحک بزند.ولی حاج محمود ازاین بیدها نبود،که بااین بادها بلرزد.وپا بپایش می آئید وکم نمی آورد.ولی تا چند روزازدرد پا راه نمی توانسته برود.به کوه علاقمند میشودوحدود۴۰سال است کوهنوردی میکند.

1

اوائل انقلاب که به کوه میخواستیم برویم ،کولهایمان راداخل گونی قایم میکردیم وبیرون ازشهردرمی آوردیم.فرهنگ کوه درآنزمان جا نیفتاده بودواین کاردرنظرمردم عادی غیرمتعارف بود.وسائل کوه راکه شامل کوله وپوتین سربازی بودازکهنه بازارتهیه میکردیم وازدوستان آنزمان ازآقایان:صفاریان،کریم زاده،اصغرمافی یادمیکند.باتشکیل شدن گروه عدل البرزچندین سال باآنها به کوه میرود،ولی بعلت یکنواختی دربرنامه ها،روح بلندش ارضاء نمیشود.

 

8

تااینکه روزی درقله شجاع الدین باعلی آقا ساربان آشنا میشودوتوسط ایشان وهمکارش احمدآقامیجوجی وارد کاسپین میشود.

9

کوه برایش جذبه خاصی دارد.ازدور که به کوه نگاه میکنی،همش سنگ است وخاک ولی وقتی واردآن میشوی همش عشق است ومعرفت.برروی قله که می ایستی درعین اینکه احساس قدرت میکنی ولی خودرادرمقابل عظمت کوه هیچ می بینی.کوه اعتیادآورست.انسان راعاشق وگرفتارخودمیکندوهیچ جایگزینی برای آن نمیتوانی پیداکنی.کوه باآدم عاشق حرف میزند.افسردگی ودلمردگی درکوه ازبین میرودوبجای آن نشاط وانرژی جایگزین میشود.

علی منتظری،حاج محمود

علی منتظری،حاج محمود

هرجمعه بایدکوه برود.ازش سئوال میکنیم اگریک جمعه نروی چه حالی هستی؟میگوید:تابحال اتفاق نیفتاده که به کوه نروم ونمیدانم چه حال میشوم!! کوه رارفاقت ودوستی میداند،وبه معنی کلمه درکوه به آن عمل میکند.کوله حاج محمودهمیشه سنگین است.ازش سئوال میکنیم که چی می آوری که کوله ات اینقدرسنگین میشودودرجواب میگوید:من همیشه داخل کولم وسائل اضافه دارم،شاید باد دستکش یکی رابرد،من بایددستکش داشته باشم ،بهش بدهم.اگرکسی آب کم آورده بود،نباید بی آب بماند.املت،حاج محموددربین اعضاء گروه معروف است وحتما باید با هیزم وآتش آنرادرست کند.به هرزحمتی شده آتش رادرست میکند ویک تاوه بزرگ املت درست میکند،ولی شایدخودش دوتا لقمه هم نمی خورد.گاهی میشودکه یک خربزه ویا طالبی راتابالای قله می آوردوآنرا بین ۳۰نفرتقسیم میکندواضافه هم می آورد.خلاصه آخرمرام ومعرفت است.

 

حسین کجینه باف،حاج محمود،اکبرکارگر

حسین کجینه باف،حاج محمود،اکبرکارگر

صعود تمامی قله ها برایش شیرین است ودرروی هرقله ای دعا میکندکه زنده باشدوبتواند دوباره قله دیگری راصعودکند.ازکوهنوردی خودنیمه راضی است ودوست داشت بهترازاین باشد،ولی در کوه آرزو به دل نیست وتقریبا به آنچه می خواسته رسیده است.خانواده اش اوائل با کوهنوردیش مخالف بودند،ولی بعدازگذشتن این همه سال دیگربه کارش کاری ندارند.دخترکوچکش هم کوهنورداست ودربعضی صعودها همراهیش میکند.

 

حاج محمود ودخترش

حاج محمود ودخترش

کوه رابیشترماجراجوئی میداند وازنوآوری بیشترازماجراجوئی استقبال میکند.رمزاینکه تااین سن توانسته به کوه بیائید وهنوزمیتواند به ارتفاعات برودرا کم غذائی وورزش مداوم میداند،البته زن وبچه خوب هم بی تاثیرنیست!!

10

مسئولین کوه استان ،الان ازقدیم بهترهستند،ولی باید درکنارکوهنوردان باشندوباآنها به کوه بیایند،نه اینکه پشت میزبنشینند.کاسپین راموفق میداندوهزینه برنامها راتا آنجائی که بتوانندکم میگیرندوبعبارتی بفکرجیب اعضاء هستند. اگرهزینه برنامه بالابرود افرادکمتری شرکت خواهندکردومیگوید:آب باریکه بهترا زسیلاب است. درقسمت فرهنگی موفق عمل کرده،وخانمهادرگروه راحت هستندواحساس امنیت میکنند.مدیریت راکارسختی میداند ومیگوید کارهرکسی نیست وآدم خودش را میخواهد.به کسانیکه وارد کوه میشوندتوصیه میکندکه:درکوه باهم رفیق باشند،ازمسابقه دادن ورقابت خودداری کنند،ازدویدن چه درصعود،چه درفرود اجتناب کنندوشتاب وعجله درکوه نداشته باشند.به حرف بزرگترها گوش کنندوازتجربه آنها استفاده کنند.
افرادتاثیرگذاردرکوهنوردیش
آقایان:زنده یادکریم آقاسیدجوادی،اخوان صفاریان،کریم زاده،خیاطان.
صعودهای شاخص
دماوند۳بار(غربی،جنوبی،شمالشرقی به شمالی)،علم کوه،سبلان۳بار،سیالان۶بار،خشچال (زمستانی)،اشترانکوه،سفیدقطوربه شاه البرز،زردکوه،سماموس،آزادکوه،توچال وقلل دیگر.

3
                                                                    خاطره
خاطره اول
زمستان بودوبرف شدیدی میامد.تصمیم گرفتیم که ازروستای رزجردقله شجاع الدین راصعودکنیم.وقتی به جاده رسیدیم برف آنرامسدودکرده بود،ایستادیم وتصمیم به برگشت گرفته بودیم که گریدرراه داری آمد وجاده راتمیزکرد.پشت سرگریدرراه افتادیم تابه روستا رسیدیم.دربارش برف قله راصعودکردیم وبرگشتیم،بازجاده بسته بود ودوباره منتظر گریدرشدیم وپشت سرش تاشهرآمدیم.بارش برف بقدری شدید بودکه پشت سرما سریع جاده سفید میشد.
خاطره دوم
باآقای کریم زاده ومحمودطاهرخانی قرارگذاشتیم که فرداشجاع الدین رااز امامزاده صعودکنیم وازرزجردپائین بیائیم.صبح که بیدارشدیم باران شدیدی میامد.به درخانه آقای صفاریان رفتیم.درراکه بازکرد،یه نگاه به ماکرد،یه نگاه به شرشرباران.بهش گفتم:حاج مهدی یک کلام”آهان یا نه”.گفت:نه.سه نفری زدیم به کوه ودرآن هوا هم کوه راترک نکردیم.باران طوری شدید بودکه ازرودخانه رزجرد نتوانستیم ردشویم وراهمان راعوض کردیم.البته تاگردن گلی شدیم!!

11
                                 باآرزوی موفقیت برای غیورمرد وباهمت کاسپین

نویسنده:

          

۸ دیدگاه

 1. private cloud می‌گه:

  در حق محمود آقای منتظری باید گفت : هر که باران باشد روی چشم همه پنجره ها جا دارد . . . و براستی که وجود این انسان محبوب در برنامه های گروه باران رحمت و موهبت الهی ست. برای تو شیرمرد کوهستان که از سینه سوختگان و خاک خوردگان گود زورخانه دیروز و از بزرگان با تجربه امروزی آرزوی تندرستی دارم و از خدای بزرگ طول عمر کوهنوردی برای حضرتعالی در کانون گرم خانواده مسئلت می نمایم . شاد و سالم بمانید و تجربیات ارزشمند خود را به جوانان گروه انتقال دهید . در پناه حق

 2. ابراهیم برزگر می‌گه:

  در حق محمود آقای منتظری باید گفت : هر که باران باشد روی چشم همه پنجره ها جا دارد . . . و براستی که وجود این انسان محبوب در برنامه های گروه باران رحمت و موهبت الهی ست. برای تو شیرمرد کوهستان که از سینه سوختگان و خاک خوردگان گود زورخانه دیروز و از بزرگان با تجربه امروزی آرزوی تندرستی دارم و از خدای بزرگ طول عمر کوهنوردی برای حضرتعالی در کانون گرم خانواده مسئلت می نمایم . شاد و سالم بمانید و تجربیات ارزشمند خود را به جوانان گروه انتقال دهید . در پناه حق

 3. میثم عباسقلیان می‌گه:

  سلام , بدون شک یکی از بهترین دوستان و همنوردم حاج محمود عزیز میباشد , یادمه سال ۸۴ برای اینکه بتوانم حضوری بیشتری در کوه داشته باشم و دیگه تنها به کوه نروم , به جلوی مغازه ایشون رفتم و درخواست کردم که با گروهشون که عدل البرز بود منو همراه کنند . و الان ۱۰ سالی از روز میگذرد و من خوشحالم که دوستی پر از معرفت پیدا کرده ام, خدا قوت .

 4. محمود منتظری می‌گه:

  از لطف شما نسبت به اینجانب بی نهایت سپاسگزارم

 5. آزاده قائمی می‌گه:

  همیشه سربلند و سالم باشید تا ما بتوانیم از تجربیات با ارزش شما بهره ببریم.

 6. احمد خانبانها می‌گه:

  با سلام وصد سلام به جوان قدیمی ودلزنده کوه ودشت … آرزو میکنم که چون کوه پایدار باشی ……این شعر را که سروده ام به شما تقدیم میکنم…….آنکس رسد برآستان پیریش …….. باور کند پاییز برگ ریزیش ……همیشه زندگییت بهاری باشد

 7. کارگر می‌گه:

  اقای حاج محمود منتظری مرد همیشه سرافراز امیدوارم سالهای سال جنابعالی را درکوه ببینم واز همراه بودن باشما لذت ببرم

 8. رضا خوینی ها می‌گه:

  با سلام امید وارم همیشه در زندگی موفق وپیروز باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال