زندگینامه اعضاءگروه کاسپین

زندگینامه اعضاء گروه کاسپین

آقای اکبرکارگر

 

 

                                                                                      اکبرکارگر

 

IMG_0683

اکبرکارگر.متولد۱۳۳۹٫قزوین.متاهل.دیپلم ریاضی.بازاری.

ازسنین نوجوانی به طبیعت،بخاطرداشتن باغهای سنتی علاقمند بوده.وباآن سن کم۴صبح ازخواب بیدارمیشده وبرای کارهای باغداری فعالیت میکرده است.دردوران سربازی درمنطقه زاگرس وکردستان خدمت میکند.وازآنجا با کوه آشنا میشودوبه کوه بیشترفکرمیکند.حدود۵سال به ورزشهای رزمی (کونگ فو) مشغول میشود.درهمان دوران با آقای دکترابوالفضل جوادی ازپیشکسوتان وهیمالیا نوردان استان آشنا میشودوبا تشویق ایشان کوهنوردی راشروع میکند.با پوتین وکوله سربازی.

 

IMG_۲۰۱۶۰۴۲۱_۰۹۵۱۰۰

اولین صعودش بصورت محفلی با دوستانش درسال۶۴قله توچال است.ازدوستان آنزمان خودازآقایان:قدرت قشلاقیان،امیرناظریان،حسین صباغان یادمیکند.آنزمان جاده بهرام اباد خاکی بود.پیاده تا قهوه خانه مش عباس میرفتیم وقله میلدارراصعود میکردیم وبا پای پیاده برمیگشتیم.حدود۲۰سال پیش به همت زنده یادکریم آقا سیدجودای درساخت جانپناه قله شجاع الدین مشارکت داشته است.ماسه وسیمان راداخل کیسه های ۵کیلوئی می ریختند وتا قله میبردیم .وازتواضع وفروتنی کریم آقا نیزیادمیکند.

 

IMG_۲۰۱۶۰۴۲۱_۰۹۴۹۳۸

باتشکیل شدن گروه فلات به مدیریت آقای دکترجوادی ودکتریوسفی درسال۸۴کوهنوردی رابصورت تدوین شده ادامه میدهد.دراین دوران ازدکتردرسهای بسیارزیادی یادمیگیرد وایشان راموثرترین فرد درکوهنوردی خودمیداند.باگروه فلات خط الراس شمالی علم کوه،دماوند،علم کوه ازسیاه سنگها راصعودمیکند.بعدازانتقال یافتن دکتربه تهران گروه فلات غیرفعال میشود ومدتی با گروه خانواده درطبیعت بمدیریت آقای حبیبا به کوهنوردی مشغول میشود.بااین گروه قلل شاه البرز،پراو،سبلان،خشچال راصعودمیکند.

 

IMG_۲۰۱۶۰۴۲۱_۰۹۵۰۰۴

درسال ۸۷توسط حاج محمودمنتظری باکاسپین آشنا میشودوازاعضاء اصلی ودرصعودهای شاخص جزء نفرات اصلی گروه است.

 

اکبرکارگر،حاج محمودمنتظری

اکبرکارگر،حاج محمودمنتظری

کوه را وسیله ای برای به کمال رسیدن میداند.وافراد شرکت کننده درکوه برایش بسیاراهمیت دارند.کوه رارفاقت میداندواگررقابتی است برای گرفتن دست دیگران است ،کوه راروش زندگی میداند،ازکوه فروتنی رایاد میگیرد.برروی قله به عظمت پروردگار وکوچک بودن خود پی میبری.کوه به انسان اعتماد بنفس میدهد،ولی درعین حال ضعیف بودن خودرا داخل کوه کاملا احساس میکنی.کوه قابل احترام است .با کوه باید عجین باشی.اززیبائیهای طبیعت استفاده کنیم. وسخن آقای دکترعزیزی راعنوان میکندکه میگوید:خداوندشما رادوست دارد که باطبیعت آشنایتان کرده است.

IMG_۲۰۱۶۰۴۲۱_۰۹۴۹۱۴

به مسائل زیست محیطی بسیاراهمیت میدهد. قله برایش هدف نیست وعلاقه فراوانی به مناطق جدید دارد.بطوریکه برای دیدن این مناطق حاضراست ازمنافع مادی چشم پوشی کندوبرنامه کوه را اجراکند.بعبارتی لذت صعود برایش ازمادیات مهمتراست.دراین صعودها با انسانهای جدید وفرهنگهای تازه وگویشهای جدید آشنا میشوی. درکنارکوه،دوچرخه سواری هم میکند.وهرروزبطورمتوسط روزی ۳۰کیلومتررکاب میزند.(این رکاب زدنها باعث شده که آمادگی همیشگی خودراحفظ کندوصعودهای توانمندی داشته باشد.بخاطرهمین آمادگی صعودهایش سریع است ودرهیچ برنامه ای ازایشان بعنوان سرقدم استفاده نمیشود.واصولا مردتندپائی است).به کارفیلمبرداری وعکاسی درکوهستان علاقمنداست.وچون اینکاررا باعلاقه انجام میدهد عکسهایش جالب ازآب درمی آئید. (آنقدراینکاررا با علاقه انجام میدهدکه حتی دربرنامه صعودخط الراس خرسانها به علم کوه که مسیری فوق العاده خطرناک وریزشی بود،کارعکس وفیلم را به انجام رساند).

 

خط الراس خرسانها به علم کوه

خط الراس خرسانها به علم کوه

کوهنوردی راماجراجوئی نمیداند.معتقداست،برنامه ای ماجراجوئی است که تابحال هیچکس آنرااجرانکرده باشد.اگرگروه یا فرد دیگری آن رااجرا کرده باشد دیگرماجراجوئی معنای ندارد.ولی درعین حال ازمکانهای جدید وقله های تازه استقبال میکندودرصعود قله های نو اولین داوطلب است.صعودتمامی قله ها برایش شیرین است ولی صعودخط الراس دارآباد به توچال برایش دلنشین است وهمیشه ازاین صعودش یادمیکند.سنگنوردی رابرای سن خود دیرمیداند واگر۲۰سال جوانتربودبه سنگنوردی هم میپرداخت.ولی کوهنوردی راپایه وبیس سنگنوردی میداند.ومعتقداست یک سنگنورد باید اول به کوه برود وبعدمشغول سنگ ودیواره شود.ازکوهنوردی خودراضی است وبضاعت خودراهمین قدرمیداند ودرصورت جوربودن شرایط طالب صعودهای خارج کشوراست.

 

IMG_2173

درمورد کوهنوردی استان میگوئید:کوهنوردان استان باید نگاه خودراعوض کنند.ازتنگ نظریها وحسادت دوری کنند.اطلاعات خودرابه دیگران انتقال دهندوبه داشتهایشان عمومیت دهند.مسیرهای جی پی اس خودرادرا اختیاردیگران قراردهند.بسته فکرنکنند!! عملکردکاسپین رافوق العاده میداند.اخلاص نفرات آنرا می پسنددوازاینکه دنبال مادیات نیستندرا ارزشمند میداند.ولی بایدهزینهای گروه تامین شودوصرفا مادی بودن درکوه اززیبائیها میکاهد ولذت با هم بودن راکم میکند.ازتمامی بزرگان گروه الگوبرداری کرده وازآنها سپاسگذاراست.ازسرپرستهای برنامه نبایدزیادتوقع داشت وباعث خستگی انها نبایدشد. به افرادی که وارد کوه میشوند توصیه میکند که بلندمدت فکرکنند.اشکا لات خودرابپذیرند.اگر جوانی توانائی بالای داشته باشدوازتجربه بزرگترها استفاده کند،پیشرفت خواهدکرد.هیچ برنامه سنگینی رابدون آمادگی اجرانکنند،چرا که صدمات جبران ناپذیری خواهنددید.

IMG_0691

صعودهای شاخص

دماوند۶بار(جنوبی،شمالشرقی به شمالی،غربی).خط الراس شمالی علم کوه،خط الراس خرسانها به علم کوه،علم کوه ازسیاه سنگها،سبلان،سیالان،آزادکوه،قلل البرزمرکزی،زردکوه،خط الراس سفیدقطوربه شاه البرزوسات،خشچال(زمستانی)،وقلل دیگر.

                                                                                    خاطرات

خاطره اول

بهترین خاطراتش بعدازصعودهای سنگین است.وقتی که ازقله برمیگرددونوشیدن یک لیوان دوغ،خوردن یک عددهندوانه،برایش بالاترین لذتهاست.مخصوصا اگرحاج محمود هم درآن برنامه حضورداشته باشد.ازدوغی که بعدازصعودزردکوه،ازهندوانه ای که بعدازصعودقله آزادکوه،ازچلوماهی مجتمع رشد بعدازصعودقله سیالان،همیشه یادمیکند.

خط الراس دارآبادبه توچال

خط الراس دارآبادبه توچال

خاطره دوم

درآبان ماه برای صعودخط الراس دارآباد به توچال درقالب یک تیم۴نفره رفته بودیم.روزاول که سپری شد،جای مناسبی برای شب مانی پیدا کردیم وچادرهایمان رابرپا کردیم.آماده خوابیدن که شدیم،صدای زوزه یک گرگ ازدوردست شنیده میشد.اول زیاداهمیت ندادیم.ولی هرلحظه صدای گرگ نزدیکتروبرتعدادآنها افزوده میشد.وتقریبا ۷یا۸تاگرگ بالای چادرهایمان،اینطرف وآنطرف میرفتند.وصدای پاهایشان کاملا شنیده میشد.وهرلحظه امکان داشت که به داخل چادرحمله کنند.ولی ازشانس خوبی که داشتیم ازخوردن ما صرفه نظرکردندودرهمان حالت ترس بخواب رفتیم.واین تجربه ای بود که گرگها به داخل چادرحمله نمیکنند.فردا صبح جای پاهایشان درپاکوب کاملامشخص بود.

 

IMG_1079

                                                                   باآرزوی موفقیت برای مردتندپای کاسپین

نویسنده:

          

۸ دیدگاه

 1. مردانی می‌گه:

  پایدار باشی جناب اکبر کارگر عزیز همیشه در اوج باشی

 2. احمد خانبانها می‌گه:

  آنها که باکوه رفیقند با کوهنوردان رفیقند اهل رقابت نیستند چون میدانند که کوه به انسانها می آموزد باید همه قوی وصبور باشندتا قله ها در نوردند ویکدیگر را یاری کنند وووووووووووو پایدارباشی خانبانها

 3. محمدحسین کجینه باف می‌گه:

  زنده باد مرد توانمند و متواضع کوهستان .

 4. آزاده قائمی می‌گه:

  همیشه سربلند و سلامت و در اوج باشید.

 5. ابراهیم برزگر می‌گه:

  بعضی ها خوب حرف می زنند و بعضی های دیگر حرف خوب می زنند . به عقیده من حضرت آقای کارگر از نوع دوم است چرا که همواره در صدد پیدایش مسیر مناسب و راه هموار و انتقال آن به نحو شایسته ای به سایر اعضای گروه می باشد . برای تو که از انسانهای نیک و اهل دل و طبیعتی آرزوی تندرستی و سلامتی دارم . همواره بر فراز و سرافراز باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال