گزارش صعودخط الراس هفت خوانهابه پسندکوه

هفت خوانها به پسندکوه

سرپرست:آقای احمدمیجوجی

زمان اجرا:مرداد۹۷

                                    گزارش صعود خط الراس هفت خوانها به علم کوه و پسندکوه

از سالها قبل فکرپیمایش این خط الراس توسط سرپرست برنامه آقای احمدمیجوجی مطرح بود.البته خرسانها و سیاه سنکها از قبل صعودشده بود.فقط مسیر هفت خوانها وپسند کوه برایمان نا شناس بود.سال گذشته بعلت آسیب دیدگی ایشان موفق به اجرای برنامه نشدیم.خوشبختانه امسال با همت ایشان وپیگیریهای مستمرشان،برنامه اجرائی شد.

                                                                        گزارش صعود

روزاول

تیم چهارنفرمان،با یکدستگاه مینی بوس بنز،چهارشنبه از چهارولیعصربا اندکی تاخیربراه افتاد.بعلت خاکی بودن مسیر،روستای درجان،مقداری بیشترهزینه ماشین را دادیم.تا هم راحترباشیم وهم اینکه با اخم راننده مواجه نشویم.راننده خوش اخلاق مینی بوس آقا مجید رضائی طبق معمول سر وقت حاضربود.تا گرما رود،جاده آسفالت است.ازگرما رود،تا روستای درجان جاده خاکی بود.با رسیدن به اول روستا از ماشین پیاده شده،از روی پل چوبی رد شده،کوچه های روستا را طی کرده ودر پاکوب مشخصی بسمت رود خانه میانرود حرکت کردیم.رود خانه ای پرآب با آبی سرد.دوباره از روی پل چوبی رد شده ودر پاکوب مشخصی بسمت روستای کوچک “کرن”رفتیم.باررسیدن به اول روستا،وارد روستا نشده وپاکوب را ادامه دادیم.پاکوب به یالی با شیب بسیارتند منتهی میشد.

اول یال لنگریها

اول یال لنگریها

برروی یال که قرارگرفتیم،روستای کرن در سمت راستمان بود.کولهای سنگین وشیب تند یال ،کمی حرکت را برایمان سخت کرده بود.خوشبختانه هوا ابری بود و از آفتاب سوزان خبری نبود.هر چند وقتی بارش پراکنده باران،هوائی بسیاردلپذیر را نصیبمان میکرد.این یال،معروف به یال “لنگریها”هست.پیمایش این یال تند،بدون پاکوب ،یکروز از زمان برنامه را بخود اختصاص داد.مقداری که ارتفاع گرفتیم،درروبرو،سمت راست دهلیزی با شیب تندو سنگهای ریزشی مشاهده شد.درسمت چپ گردنه کوچکی نیزمشاهده میشد.از هردو این مسیرها، صعود میتوانست انجام شود.فقط دهلیز کمی ریزشی بود،ولی سریعترارتفاع میگرفتیم.صعود از روی گردنه کوچک،امن ترولی طولانی تربود.برای صرفه جوئی در وقت وارد دهلیز شده وبا احتیاط کامل دهلیزرا صعود کرده و خیلی سریع برروی خط الراس قرارگرفتیم.خط الراس را که ادامه دادیم به محل سنگ چین شده ای رسیدیم،که محل بسیارمناسبی برای شبمانی بود.چون هنوز وقت داشتیم،تصمیم به ادامه مسیرگرفتیم.ولی متاسفانه دیگر جای زیاد مناسبی برای شبمانی پیدانکرده وامکان بازگشت هم نبود.

photo_2018-07-31_11-59-09

 

بهرحال هرکدام جای تقریبا صافی درست کرده وبه استراحت پرداختیم.قابل ذکر است که برای اینکه کوله هایمان سبک شود، چادربا خودنبرده بودیم.واین امتیازخوبی برایمان بود.بهرحال شب را سپری کردیم.

روزدوم

باروشن شدن هوا،بیدارشده وچون چادرنداشیم،بدون فوت وقت بعدازخوردن صبحانه،بسمت هفت خوانها ارتفاع گرفتیم.حرکت بسمت شرق(رو به آفتاب)بود.مقداری که ارتفاع گرفتیم،قله تخت سلیمان در روبرویمان معلوم شد.دندان اژدها،شانه کوه،گرده،علم کوه نیزمشاهده میشد.

photo_2018-07-31_11-59-15

برروی خط الراس هفت خوانها که قراربگیریم،مسیرحرکت بسمت جنوب میشود.یعنی علم کوه در سمت چپ ودره سه هزاردر سمت راست، قرارمیگیرد.برروی خط الراس که قرارگرفتیم،بیشتراز هفت قله مشاهده شد.تشخیص آنکه کدام قله ها هفت خوان هستند،کمی سخت بود.بهرحال پیمایش از روی خط الراس شروع شد.خط الراسی با درگیری وبقول کشتی گیریها (چقرو بد بدن).بعلت پیمایش کم این مسیر،مقداری ریزشی وسر در گم بود.

خط الراس هفت خوانها

خط الراس هفت خوانها

خوشبختانه بعلت وجود کار شناس مجربی (فرشاد)مسیر را با اطمینان بیشتری طی نمودیم.نرسیده به خوان پنجم به برف زیادی برخورد کردیم.مقداری زمان گذاشته برف آب کردیم تا ازنظرآب در مضیقه نباشیم.سپس خوان پنجم صعودشد.ازروی خط الراس امکان ادامه مسیربسمت خوان ششم نبود.مجبورشدیم که ارتفاع کم کنیم.که این ارتفاع کم کردن بسیاربنفعمان شد.به برفابی رسیدیم.تا جا داشتیم آب خورده وآب برداشتیم.چون بزرگترین چالش این برنامه، بی آبی بود.زنده شدیم وبا جان گرفتن بسمت خوان ششم دست به سنگ شده ودر زمان کمی، برروی خوان ششم قرارگرفتیم.ادامه مسیرکه دادیم به لوح یادبود زنده یاد”حسن زرافشان”کوهنورد فقید قزوینی که در همین مکان بسوی معبود خویش پر کشیده بود،رسیدیم.

یادبودحسن زرافشان

یادبودحسن زرافشان

یادش را گرامی داشته وبسمت خوان هفتم براه افتادیم.با صعود خوان هفتم،خرسانها وگردونه کوه رویت شد.

خوان هفتم

خوان هفتم

محل صاف و سنگ چین شده ای که مقداری برف درکنارآن قرارداشت پیدا کرده وشبی سرد ولی آرام وبدون استرس ازکم آبی را سپری کردیم.

photo_2018-07-31_12-05-40

روزسوم

بعدازبیدارشدن با خوردن صبحانه،وبا کمترین اتلاف وقت بسمت قله خرسان جنوبی براه افتادیم.ازامتیازات تیم صعود کننده این بود که در زمان کاملاصرفه جوئی میکردیم.وتا حد امکان از اتلاف وقت جلوگیری میشد.صعود خرسان جنوبی بدون چالش ودرگیری انجام شد.

خرسان جنوبی

خرسان جنوبی

از اینجا ببعد،درسالهای قبل، دو باراین مسیرصعودشده بود.ولی بخاطرموقعیت منطقه باز احتیاج به مسیریابی و دقت بود.بسمت ویرانه کوه از خرسان جنوبی ارتفاع کم کردیم.

فرود از خرسان جنوبی

فرود از خرسان جنوبی

تا آنجا که مقدور بود،از کم کردن ارتفاع خودداری میکردیم.وبیشتر پیمایش برروی خط الراس بود.سنگ چینهای در مسیر قرارداشت که در پیدا کردن مسیر بسیارموثربود.از پائین ویرانه کوه عبورکرده،وبسمت خرسان میانی ادامه مسیردادیم.ازویرانه کوه تا خرسان میانی را از سمت چپ صعودکردیم.بعداز صعود خرسان میانی با عبوراز قسمت خر سواری،بسمت خرسان شمالی ادامه مسیرداده.

خر سواری

خر سواری

بازادامه مسیرکلا از سمت چپ خط الراس صورت گرفت.به پائین دیواره خرسان شمالی رسیدیم.

دیواره خرسان شمالی

دیواره خرسان شمالی

سیم بکسلها ی تازه ائی در مسیر نصب شده بود.کاملاایمن ومطمئن.با کمک از سیمها،خرسان شمالی هم صعودشد.

photo_2018-07-30_01-43-43

جمعیت بسیارزیادی از سمت حصارچال ویال مرجیکش با سرو صدای زیاد،درحال صعودقله علم کوه بودند.(قطاری ازانسان).بعدازصعود آخرین خرسان،بسمت جانپناه خرسان شمالی رفته با کمی استراحت کنارآن، بسمت علم کوه ادامه مسیردادیم.جانپناه بعلت داشتن برف غیرقابل استفاده بود.متاسفانه بخاطرنداشتن در وپنجره مناسب این دو جانپناه (جانپناه سیاه سنگها)غیرقابل استفاده هستند.بارسیدن به علم کوه،عکس یادگاری را گرفته

علم کوه

علم کوه

ودر پاکوب حصارچال بسمت پائین حرکت کردیم.مقداری که ارتفاع کم کنیم،در سمت چپ فرعی مشاهده میشودکه بسمت جانپناه سیاه سنگها میرسید.واردفرعی که شویم،تابلوسیاه سنگها را مشاهده میکنیم.پاکوب مشخصی بسمت جانپناه میرود.با ادامه پاکوب به جانپناه که برف خوبی کنارآن بود رسیده ودرهمان جا در کنارجانپناه شبمانی روزسوم راانجام دادیم.این جانپناه مثل جانپناه خرسان شمالی غیرقابل استفاده بود.

روزچهارم

با روشن شدن هوا از خواب بیدارشده وبا خوردن صبحانه بطرف سیاه سنگها ادامه مسیر دادیم.با رسیدن به سیاه سنگها،دوباره دست به سنگهای لذت بخش شروع شد.

فروداز سیاه سنگها

فروداز سیاه سنگها

وبا توجه به اینکه با استراحت شب قبل زیادخسته نبودیم،سیاه سنگها را براحتی پشت سرگذاشتیم.درانتهای مسیربا کمک از سیم بکسلها فرود به گردنه چالون را انجام داده،کمی استراحت کرده.

photo_2018-07-31_12-20-15

ازروی این گردنه میتوان بسمت علم چال در پاکوبی مشخص فرودآمد.ولی مسیر ما پاکوبی مشخص درروبرویمان بود.که ما را به قله چالون وسپس خط الراس پسندکوه میرساند.قله چالون براحتی صعودشد.

گردنه چالون

گردنه چالون

ازروی این قله دیواره علم کوه وکمی نزدیکترقله سیاه کمان مشاهده میشد.بسمت چالون کوچک(پالون)حرکت کرده.بعدازصعوداین قله برروی خط الراس قرارگرفتیم.خط الراس دربعضی جاها صاف ودر بعضی جاهادرگیری با سنگ داشت.درسمت راست جاده تنگه گلوودرسمت چپ دره نفت چال مشاهده میشد. درمسیربا یک تیم برخوردکردیم که قصدصعودعلم کوه از سیاه سنگها را داشتند.مقداری صحبت کرده ودوباره ادامه مسیر.بعدازمقداری درگیری قله کل بزان صعودشد.ارتفاع کم کرده وبسمت قله مارشینو حرکت کردیم.بعدازصعود قله مارشینو بطرف گردنه وقله پسندکوه رفته.برروی گردنه کمی استراحت کردیم.

قله مارشینو وپسندکوه

قله مارشینو وپسندکوه

بعداز صعود قله پسندکوه ازیالی طولانی و پر شیب بنام یال درختی بایستی بسوی قرارگاه وندربن ارتفاع کم میکردیم.وبایستی یک شبمانی دیگربه برنامه اضافه کنیم.نداشتن آب،باعث شد که کولها را روی گردنه گذاشته وبعداز صعود پسندکوه،دوباره به گردنه برگشته وبسمت جاده تنگه گلوارتفاع کم کردیم.

photo_2018-07-30_01-54-15

مقداری که ارتفاع کم کردیم به پاکوبی رسیدیم که بسمت پائین میرفت.ازبالاگیاهان سبزی مشاهده میشد،که نوید وجودآب را میداد.با رسیدن به سبزها آب بسیارخوبی در کنارآن جاری بود.سیراب شدیم و خستگی واسترس کم آبی از تنمان خارج شد.با رسیدن به جاده تنگه گلو،خوشبختانه با نیسانی بسمت قرارگاه رفته،حمام کرده،شامی خورده وخوابی بسیارخوش را بعداز چهارروزتجربه کردیم.وپایان برنامه دیگر.

آخر یال لنگریها

آخر یال لنگریها

زمان بندی برنامه

حرکت از قزوین              ۴٫۴۰

درجان                        ۹٫۴۵                ۲۰۵۰متر

شبمانی اول                ۲۰٫۰۰              ۳۹۵۰متر

شروع روزدوم                ۷٫۰۰

خوان اول                    ۸٫۰۰                ۴۲۸۰متر

خوان هفتم                 ۱۷٫۲۰              ۴۴۹۳متر

شبمانی دوم               ۱۸٫۱۰             ۴۴۰۰متر

شروع روزسوم              ۷٫۰۰

خرسان جنوبی             ۸٫۲۵              ۴۶۹۰متر

خرسان میانی             ۱۰٫۳۵             ۴۶۷۵متر

خرسان شمالی           ۱۱٫۰۰            ۴۷۱۲متر

جانپناه خرسان            ۱۱٫۳۸            ۴۶۷۰متر

علم کوه                    ۱۳٫۰۰             ۴۸۴۰متر

شبمانی سوم             ۱۵٫۱۵             ۴۵۶۰متر

شروع روزچهارم            ۷٫۰۰

گردنه چالون               ۸٫۴۰               ۴۴۶۰متر

چالون                      ۱۰٫۱۵              ۴۵۲۰متر

کل بزان                   ۱۱٫۵۰              ۴۴۰۰متر

مارشینو                  ۱۴٫۰۰               ۳۹۶۳متر

پسندکوه                 ۱۴٫۵۵              ۳۸۹۰متر

جاده تنگه گلو           ۱۹٫۰۰              ۲۸۰۰متر

احمدمیجوجی(سرپرست)

احمدمیجوجی(سرپرست)

درانتها ذکرچند نکته حائزاهمیت است.

تقدیرو تشکرازمدیریت باشگاه،که زمینه چنین صعودهای را برایمان فراهم میکنند.

تقدیرو تشکراز سرپرست بلندهمت برنامه که دربرگزاری برنامه همت والائی داشتند.

تقدیروتشکرازآقای “حمیدصفربالی”که راهنمائیهای ارزنده شان در قبل برنامه کمک شایانی برایمان بود.

تقدیروتشکرازآقا فرشاد که راهنمایهائی ارزنده شان در حین برنامه کمک موثری برایمان بود.

همیشه کوهنورد باشید.باشگاه کوهنوردی کاسیپین.

 

نویسنده:

          

۴۵ دیدگاه

 1. رعنا علیپور می‌گه:

  بسیار عالی. از خواندن گزارش بسیار لذت بردم. همیشه در اوج و پرتوان باشید.

 2. مهدی فرساد می‌گه:

  درودبه همت عالی شماپیروز وموفق وسلامت باشید

 3. کف سابی می‌گه:

  ممنون.مطالب شما واقعا عالی و به روز هستند.خسته نباشید

 4. مطالب بسیارمفید و کاربردی بود ممنون از اشتراک گذاریتون موفق باشید

 5. سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم

 6. کفسابی می‌گه:

  از اینکه مطالب سایت شمارو مطالعه کردم بسیار لذت بردم

 7. سیم و کابل می‌گه:

  به بقیه هم پیشنهاد میکنم این سایت رو دنبال کنن ممنون از راهنماییتون

 8. طراحی سایت می‌گه:

  گروه طراحی سایت و سئو آیسا
  بسیااااااااار عالی

 9. گودرد می‌گه:

  ای خوش به حالتون واقعا صفا داره

 10. بلاگ می‌گه:

  واقعا لذت بخش یود

 11. سپتیک تانک می‌گه:

  از سایت ما هم بازدید کنید ممنون

 12. طراحی سایت می‌گه:

  لطفا از سایت ما هم دیدن فرمایید.
  متشکرم

 13. ثبت دامنه می‌گه:

  از مطلب بسیار خوبتان متشکرم

 14. مطلب خیلی خوبی بود لطفاً مطالب بیشتری درباره ی مهدکودک بزارید.

 15. توری کشویی می‌گه:

  سایت خوبی دارین موفق باشین

 16. سکوبندی می‌گه:

  خیلی دوست دارم که منم عضو گروه های کوهنوردی باشم

 17. پست سریع می‌گه:

  طراحی سایت خوبی دارید موفق و پیروز باشید

 18. سپاس از مطالب اشتراکی عالیتون

 19. گیربکس می‌گه:

  مطالبتون واقعا برای بنده گیرا و جذاب بود

 20. خداروشکر سایتی که میخواستم پیدا کردم

 21. شیائومی می‌گه:

  تشکر از سایت بسیار خوب و مفیدتون

 22. عایق حرارتی می‌گه:

  بسیار مطالب خوبی دارین

 23. باز هم مطالب وبسایت شمارو پیگیری و استفاده خواهم کرد

 24. خوب بود اتفاقی از گوگل اومدم اینجا ولی خوب بود برای دوستم فرستادم اونم دنبالشه اونم بیاد ببینه

 25. مطالبتون به جا و عالی بود

 26. استاد تافل می‌گه:

  ممنونم از سایت خیلی خوبتون

 27. ممنون.مطالب شما واقعا عالی و به روز هستند.خسته نباشید

 28. خشکشویی می‌گه:

  مطالبتون به جا و عالی بود

 29. متن خوبی بود و اینکه کاملا دقیق از روز اول نوشته شد… متن انقد رسا بود که خودم را آن جا تصور می کردم

 30. چقدر خوبه که تجربیات صعود رو این قدر با جزییات و کامل می نویسید
  موفق و پیروز باشید

 31. خشکشویی می‌گه:

  بسیار سایت خوبی دارین

 32. سپهر خاوران می‌گه:

  بسیار بسیار عالی
  پیروز باشید

پاسخ دادن به خشکشویی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال