گزارش وعکسهای یادگاری قله دماوند( یال داغ)

صعودقله دماوند(یال داغ)

سرپرست:آقای فرهادشیروانی

زمان اجرامهر۹۵

 

 

 

                                                                                گزارش صعود قله دماوند(یال داغ)

نفرات شرکت کننده

خانمها:آزاده قائمی،مژگان داودی.

img_2571

آقایان:اکبرکارگر،مهدی تحویلدار،سامان کبابیان،آرش خانبان،حمید کیائی،ایرج الموتیان.

img_2568-2

معرفی مسیرهای صعود

به طور کل دماوند دارای چهار جبهه اصلی میباشد که پر تردد ترین آن, جبهه جنوبی است و دارای پناهگاهی (بارگاه سوم) در ارتفاع۴۲۰۰ متر میباشد و سپس جبهه شمال شرقی با یک پناهگاه در منطقه تخت فریدون به ارتفاع ۴۴۰۰ متر و شمالی با دو پناهگاه به ارتفاع ۴۰۰۰ و اصطلاحا۵۰۰۰ و مسیر غربی با پناهگاه معروف سیمرغ در ارتفاع ۴۲۰۰متری . در این میان یال های فرعی دماوند می مانند که صعودشان قصه دیگری دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. کوهنوردانی که از یالهای شمالی دماوند صعود کرده باشند در سمت شمال غربی دماوند یالی عظیم و زیبا را دیده اند که از ارتفاع ۴۴۰۰ متری بصورت دو نوار سنگی در موازات هم کشیده شده اند. به این یال اصطلاحا یال داغ گفته می شود به منظور دستیابی به ابتدای مسیر باید خود را به دشت سر داغ با ارتفاعی حدود ۳۷۰۰ متر رساند که در تابستان میتوان از دو مسیر به آن رسید یکی عبور از دشت ناندل و دیگری استفاده از جاده غربی که در مورد جاده غربی ماشین تا دشت سرداغ و در مورد دشت ناندل ماشین تا چمن بن قابلیت تردد را دارا می باشد.

img_2592

وجه تمایزیال داغ باسایریال ها

۱- وزش بادغرب به شرق درست ازروبروکه ازحرکت ممانعت میکند

۲-عدم وجودجانپناه

۳-عدم آنتن دهی موبایل از ۳۶۰۰ متربه بالا

۴- گذروتراورس ازروی یخچال درارتفاع بالای ۵۰۰۰ متری

۵ – درگیری باسنگ تانزدیک قله

۶-عدم وجودجای چادرمناسب به علت شیب زیادوسنگی بودن مسیر(بجزارتفاع۴۷۰۰متری)

۷- برگشت ازهمان مسیررفت,کاری خطرناک وزمانبرلذاکوله بایدبه طورکامل تاقله حمل شود

۸- درصورت وقوع حادثه امدادرسانی کاری بسیارمشکل ودورازذهن است.

img_2603

                                                                                     گزارش صعود

روزاول

۲۰مهرماه۹۵باتفاق۹نفرازهمنوردان ازمیدان میرعماد به قصدصعود قله دماوندازمسیریال  داغ بسمت تهران وجاده هراز براه افتادیم.قبل ازصعود قراربود که فرشاد(میجوجی) هم دراین برنامه همراهیمان کند.که متاسفانه روزقبل ازصعود دربرگشت ازپیست دوچرخه سواری ازناحیه پا دچارآسیب دیدگی شد. وگروه ،لذت صعود باایشان را ازدست داد.وبه گفته خودش گرمردرهی غم مخورازدوری ودیری.

img_2462-2

بهرحال حرکت را با دو دستگاه سواری آغازکردیم.بارسیدن به قرارگاه متوجه شدیم که ورود به مسیر غربی توسط محیط بانی ممنوع شده وامکان طی کردن این مسیربا نیسان امکان پذیرنیست.وبا پای پیاده باید مسیر را میرفتیم.که انرژی زیادی ازمان گرفته میشد.ازآنجا که همیشه دراین جورمواقع راه حلی وجوددارد.این مشکل توسط یکی ازرانندگان نیسان حل شد.مبلغ کرایه نیسان راتوافق کرده!!!وبطرف محیط بانی حرکت کرده ودرایست وبازرسی مورد بازرسی قرارگرفتیم وشکارچی نبودنمان وقتی محرز شد اجازه عبورگرفتیم!!!نیسان وارد جاده خاکی شده وزوزه کشان ازمسیرغربی عبورکرده وبطرف دشت سرداغ وآخرین گوسفندسرا رسیدیم.بعدازپیاده شدن ازماشین نهارخورده وشیب ملایمی را بسمت قله طی کرده وبرای هم هوائی درمحل مناسبی چادرزدیم.سال گذشته که این مسیررا صعودکردیم بعلت گرمی هوا برفابها مورد استفاده قرارگرفت.ولی امسال بعلت برودت ازبرفاب خبری نبود.بهرحال شب نسبتا سردی را پیش روداشتیم.

img_2498

روزدوم

باروشن شدن هوا ازخواب بیدارشده وبعدازخوردن صبحانه وجمع کردن چادرها بسمت قله حرکت کردیم.مسیرسنگلاخی وشن اسکی حرکت را کند وسخت میکرد.علاوه براین وزش باد وسرمای صبحگاهی وکولهای سنگین،حرکتمان رادشوارترمیکرد.ولی تیم آماده وسرحالی که توسط سرپرست برنامه گلچین شده بود،تحمل این سختیها برایش آسان بود.برروی چند سنگ فلشهای رنگی کشیده شده بود.که نشانه خوبی برای مسیریابی بود.فلشها گروه را به قله داغ رساند.بعدازصعودقله داغ وکمی استراحت دوباره بسمت قله حرکت کردیم.درروبرویمان دو نوارسنگی کشیده شده بود.نوارسمت راست یال سرداغ،ونوارسمت چپ یال داغ.که این دونواردرارتفاع ۵۳۰۰متری به یکدیگروصل شده ومنتهی به قله میشوند.

یال سرداغ ازنظر صعود آسانترازیال داغ بنظرمیرسید.وبیشتربرای فرود ازآن میتوان استفاده کرد.ازآنجاکه صعودمان ازیال داغ باید صورت میگرفت،بسمت چپ متمایل شده وازکنارسنگها ارتفاع گرفتیم.بهترین نوع صعوداینگونه است که ازدرگیری با شن اسکی خودداری کرده وبا کمک ازسنگها صعود را انجام دهیم.کمی درگیری با سنگ دشواربنظرمیرسد،ولی بمراتب ازراه رفتن برروی شن اسکی ولیزخوردن بسیارمناسبتراست.وانرژی کمتری مصرف میشود.حدود ظهربه محل شبمانی رسیدیم.

img_2531

گروه توان ادامه مسیررا داشت،ولی بعلت نداشتن جای چادردر بالاترمجبوربه ماندن شدیم.که البته درهم هوائی گروه بسیارموثربود.محل شب مانی بصورت ۱۵جای چادردو نفره است.که بصورت پلکانی قراردارد.که احتمال ریزش سنگ برروی چادرهای پائین وجوددارد.بعدازبرپائی چادرها که درپناه سنگ وایمن ازوزش بادبود،نهارخورده وتا ساعتها نظاره گرزیبائیهای دشت ورارو،سدلار،دشت ناندل بودیم.قلل زیبای آزادکوه،خلنو،چپکرو،سرکچالها،علم کوه،خرسانها،ستاره ومناره.قابل رویت بود.تاشب وقت زیادی داشتیم.بعضی ازدوستان داخل کیسه خواب رفته واستراحت کرده وبعضی دیگر درچادر سرپرست جمع شده وازهردری سخن گفتن.

قرهادشیروانی

قرهادشیروانی

 

نگرانی سرپرست برنامه برای فرداو درگیری با یخچال بود.چون سال گذشته که هوا گرمتربودبا یخچال یخ زده ای مواجه شدیم که عبورازآن ۱٫۵ساعت طول کشید.واگرامسال هم درگیرمیشدیم توقف درآن هوای سرد،کاری طاقت فرسا وسخت بود.(البته سرپرست برنامه خوش خواب ترازاین حرفها بود،که خوابش مختل شود.)با تاریکی شب هرکس داخل چادرخودرفته وخودرابرای شبی سرد وفرادئی سخت آماده میکرد.وزش باد که حتی درپناه سنگ هم ناراحت کننده بودوباعث بیخوابی وسرما میشد.بهرحال یک شب که هزارشب نمیشود.

روزسوم

باروشنی هواازچادرها بیرون آمده وبا جمع کردن چادرها درآن صبح سرد آماده حرکت بسمت قله شدیم.ازپناه سنگها که خارج شدیم،با وزش بادشدیدی مواجه شدیم که مجبوربه استفاده ازکلاه طوفان شده.پاکوب بسیارکم رنگی وجود داشت که اگردراین پاکوب قرارمیگرفتیم صعودرا آسانترمیکرد.که با کمی دقت پاکوب را پیدا کرده وبسمت یخچال حرکت کردیم.یخچال درسمت راستمان قرارداشت.بارسیدن به یخچال خوشحالی سرپرست برنامه درچهرش نمایان شد.چون بجای ۳۰متریخچال یخ زده ،بایخچال۴متری برخوردکردیم. البته درصورت لیزخوردن تا ته دره سقوط مرگباری در انتظارمان بود.سرپرست با کلنگ جای پای کنده وبه آنطرف یخچال رفته وتوسط یک تسمه وکارابین کارگاهی زده وبایک طناب انفردای شرایط امنی برای گروه بوجودآورده وتمامی گروه ازیخچال عبورکردند.که البته درآن هوای سرد کارگاه زدن بدون دستکش کاری سخت ومشکل بود.ولی بهرحال مسئولیت کاری سخت وسنگین است.

به سلامت تمامی افراد ازیخچال عبورکرده ودوباره درگیری با سنگ آغازشد.مقداری که ارتفاع گرفتیم بسمت راست ویال سرداغ متمایل شده ودرارتفاع ۵۳۰۰متری به پاکوبی میرسیم که این دو یال زیبا را به یکدیگروصل میکند.طی مسیر کرده ودرروبریمان مسیرغربی نمایان شد.همچنین درپائینترپناهگاه سیمرغ هم مشاهده میشد.بسمت چپ متمایل شده ودر موازات یال غربی که در سمت راستمان قرارداشت به سمت قله حرکت کردیم.ودرسمت چپمان یخچال پرابهت دوبی سل خودنمائی میکرد.دوباره وارد سنگها شده ودرگیری با سنگ آغازشد.

میوه ها وآب داخل کولها یخ زده بود.خستگی ،تشنگی،کمبوداکسیژن،ارتفاع،کولهای سنگین،تخلیه انرژی،درگیری با سنگ،صعودی سخت ونفسگیررا برایمان رقم زده بود.هر۵۰مترارتفاعی که میگرفتیم مقداری استراحت کرده ودوباره ادامه مسیرمیدادیم.تااینکه ازسنگها خارج شده ودرآخرین شیب ملایم بسمت قله قرارگرفتیم.هوائی سرد ولی بدون باد.دماوند امسال هم مهمان نوازی کرد وبا هوای نسبتا مناسب ازگروه پذیرای کرد.بارسیدن به قله مقداری فیلمبرداری وعکسبرداری کرده وازمسیرجنوبی بسمت پائین حرکت کردیم.

img_2616

صحنه ای تاسف انگیزبرروی قله

متاسفانه درروی قله با صحنه های بسیارتاسف برانگیزبرخوردکردیم.بطریهای آب برروی قله رها شده بود.واقعا قلب هر کوهنوردی با این کاربدرد،می آمد.آخه مگریه بطری خالی آب چقدروزن داره که بایستی توسط این عزیزان کوهنورد!!!!درروری قله زیبای دماوند رها شود.اینجا هم بایدآشغال ببینیم!!پس فرق اینجا با شهرچیه؟!!فرق من کوهنورد با یه آدم عادی چیه؟!!حال بطری آب هیچی،معلوم نیست کی اونوانداخته.متاسفانه بنرها هم که دارای شماره تلفن وآدرس بودهم رها شده بود.دماوندی قله ای نیست که هرکوهنورد عادی بتواندآنراصعودکند.وحتما این گروه ها ونفرات با لیدرها ونفرات مجرب پا برروی قله گذاشته اند.همنورد با تجربه و گرامی!!وظیفه من وشماست که فرهنگ سازی کنیم.همانطور که افتخارمیکنیم گروه ویا نفراتی را به قله رساندیم،بایستی رعایت اینگونه مسائل را هم بکنیم.چندتا ازاین بنرها رو به پائین آوردیم .وعکس آنرا برای دوستانمان میفرستیم شاید تاثیری داشته باشد ودیگرشاهد اینگونه صحنها نباشیم.به امیدآنروز!!!!

بهرحال بسمت پائین حرکت کرده وبعدازرسیدن به تپهای گوگردی دوراه پیش رو داریم.راه سمت چپ که پاکوب مشخصی است.وراه سمت راست که بعدازمقداری طی مسافت به شن اسکی بسیارمناسبی میرسیم که فرودی بسیارلذت بخش را برایمان فراهم میکند.با تاریکی هوا درزیرنورمهتاب بطرف پناهگاه ارتفاع کم کرده.به پناهگاه که رسیدیم توسط مسئول بوفه پذیرائی شدیم.آب،چای،املت بی نظیرش برایمان ازهزاران غذای خوشمزه اعیانی ،خوشمزه تربود.مسئول پناهگاه وقتی متوجه شد که ازیال داغ صعودقله رو انجام دادیم ،تبریک گفته وارزش این صعودرا با صعودیک قله بالای ۶۰۰۰متری مقایسه کرد.موبایل آنتن دهی داشت..تماسهای مدیرگروه ودیگردوستان که نگران این صعودبودند،ارزش کارگروه را بیشترجلوه داد.واعضاء شرکت کننده در برنامه تازه متوجه ارزش صعود خود شدند.خوابی بسیارشیرین درپناهگاه ،بدون باد وسرمای شدید درانتظارمان بود.

img_2626

 

 

روزچهارم

بعدازبیداری وخوابی شیرین،باانرژی مضاعفی پاکوب بین پناهگاه تا مسجدرا طی کرده ودرمسجد منتظر نیسان بودیم،که با دو کوهنورد لهستانی برخوردکردیم که ازمسیرغربی قله را صعودکرده وازجنوبی پائین آمده بودند.وقصد صعود قلل زردکوه را داشتند.با آنها عکسی گرفتیم وبارسیدن نیسان بطرف قرارگاه براه افتادیم.تماسهای مکرردوستان باعث شرمندگیمان شد.ولی خستگی ۴روزصعودراازتنمان درآورد.با رسیدن به قرارگاه سوارماشین شده وبسمت قزوین حرکت کردیم.وپایان یک برنامه خوب وبیادماندنی.

img_2643

 

درانتها گروه صعودکننده ازافرادزیرکمال تشکروقدردانی را دارد:

۱-ازسرپرست کهنه کاروکارکشته برنامه.که همت وروحیه بالای ایشان دراجرای برنامه نقش بسزائی داشت.

۲-ازمدیریت محترم گروه ،آقای سلیمانی که امکان چنین صعودهای را برایمان فراهم کرده است.

۳-ازآقای اکبرکارگر،که کارعکسبردرای وفیمبرداری را درآن سرما وشرایط سخت به انجام رساندن.

img_2636-2

زمان بندی برنامه

حرکت ازقزوین                            ۴٫۱۵

قرارگاه                                     ۱۰٫۰۰            ارتفاع۲۳۰۰متر

دشت سرداغ استارت برنامه         ۱۳٫۰۰           ارتفاع۳۵۰۰متر

شبمانی اول                            ۱۵٫۰۰            ارتفاع۴۰۰۰متر

حرکت روزدوم                            ۷٫۳۰

قله داغ                                   ۸٫۲۰            ارتفاع۴۲۰۰متر

شب مانی دوم                        ۱۲٫۰۰           ارتفاع۴۷۰۰متر

حرکت روزسوم                         ۷٫۰۰

درگیری با یخچال                      ۱۰٫۰۰           ارتفاع۵۱۰۰متر

قله                                      ۱۵٫۰۰           ارتفاع۵۶۶۲متر

پناهگاه                                 ۲۰٫۰۰           ارتفاع۴۲۵۰متر

حرکت روزچهارم                      ۷٫۰۰

مسجد                                ۹٫۳۰             ارتفاع۳۰۵۰متر

 

سرپرست:فرهادشیروانی

سرپرست:فرهادشیروانی

                                                                            همیشه کوهنوردباشید.گروه کوهنوردی کاسپین

 

 

 

نویسنده:

          

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
ارسال