درباره گروه

گروه کاسپین اولین گروه رسمی در استان قزوین

 • اعضای هیئت مدیره:

 • مدیر : آقای حسین سلیمانی
 • مسئول فنی : آقای احمد میجوجی
 • مسئول مالی : خانم زهرا محمدی گرماردوی
 • مسئول فرهنگی : خانم آزاده قائمی
 • مسئول کمیته بانوان : خانم آزاده قائمی
 • بازرس گروه : آقای مهندس محمد باقر مردانی
 • دبیر هیئت مدیره : آقای محمد معروفی
 • هیئت موسس

 • آقای ابوالفضل حاج محمدی
 • آقای حسین سکاکی
 • آقای فرهاد شیروانی

 

[object Object]
ارسال